Порівняльні таблиці чинного Закону “Про вищу освіту” та законопроекту №1187

Share
СТУДЕНТСЬКІ СТИПЕНДІЇ
Ст.64 Закону “Про вищу освіту” Cт.58 законопроекту №1187
“Особи, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах державної або комунальної форми власності за денною (очною) формою навчання за кошти державного або місцевого бюджету, забезпечуються стипендіями у розмірі не менше ніж два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян. Порядок призначення і виплати стипендій встановлюється Кабінетом Міністрів України.” “Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання соціальних та/або академічних стипендій з урахуванням матеріального стану та особливих досягнень у навчанні. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання, можуть отримувати інші стипендії, призначені фізичними (юридичними) особами. Розмір мінімальної академічної, соціальної стипендії не може бути менше розміру прожиткового мінімуму з розрахунку на одну особу на місяць. Розміри академічних та соціальних стипендій встановлюються Кабінетом Міністрів України, а порядок їх призначення і виплати визначається Вченою радою вищого навчального закладу.”
Нагадуємо, що порядок призначення і виплати стипендій зараз регулює Постанова Кабінету Міністрів № 165 від 5 березня 2008 року – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=165-2008-%EF Керівництво ВНЗ саме обирає кому платити той чи інший розмір стипендії.
УМОВИ ВІДРАХУВАННЯ СТУДЕНТІВ
Ст.45 Закону “Про вищу освіту” Cт.43 законопроекту №1187
“Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути відраховані з вищого навчального закладу: за власним бажанням; за невиконання навчального плану; за порушення умов контракту; в інших випадках, передбачених законами.” “Підставами для відрахування осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, є: завершення навчання за відповідною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою; власне бажання; переведення до іншого навчального закладу; стан здоров’я на підставі медичного висновку; невиконання навчального плану; порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу; порушення умов договору (контракту), укладеного між вищим навчальним закладом та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання; інші випадки, передбачені законодавством.”
Студентів можна відрахувати за порушення будь-яких встановлених керівництвом ВНЗ правил.
ПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-КОНТРАКТНИКІВ
Ст.64 Закону “Про вищу освіту” Cт.68 законопроекту №1187
“Розмір плати за весь строк навчання… встановлюється встановлюється  вищим   навчальнимзакладом у грошовій одиниці  України – гривні, з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік. Розмір плати за весь строк навчання… встановлюється у договорі,.. і не може змінюватися протягом усього строку навчання.” “Розмір плати за весь строк навчання для отримання відповідного освітньо-кваліфікаційного, освітньо-наукового рівня, підвищення кваліфікації, а також порядок оплати освітньої послуги (одноразово, щороку, щосеместрово, щомісяця) встановлюється у договорі (контракті)… Розмір плати для отримання відповідного освітньо-кваліфікаційного, освітньо-наукового рівня, підвищення кваліфікації встановлюється вищими навчальними закладами у грошовій одиниці України — гривні з урахуванням визначеного в установленому порядку офіційного індексу інфляції за попередній календарний рік, не може змінюватися протягом строку дії укладеного договору…”
Формулювання містить гарантію незмінності плати за навчання студентів-контрактників протягом усього строку навчання. Формулювання загрожує узаконити можливість збільшення плати за навчання студентів-контрактників у будь-який час (загалом навіть частіше, ніж раз на рік) і на будь-яку (відмінну від першопочаткової домовленості) суму. Заміна фрази чинного Закону про незмінність плати “протягом усього строку навчання” на фразу про незмінність “протягом строку дії укладеного договору” легалізує незаконну нормативно-правову практику збільшення плати за навчання перед сесіями за допомогою “додаткових договорів”, яка склалася в багатьох ВНЗ з 2002 року. Докладніше читайте тут – http://lebed-michael.livejournal.com/61631.html
ГАРАНТІЯ ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ
Ст.64 Закону “Про вищу освіту” Ст.67 законопроекту №1187
“Фінансування за рахунок видатків Державного бюджету України підготовки фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів у вищих навчальних закладах державної форми власності здійснюється в обсягах, необхідних для забезпечення на кожні десять тисяч населення навчання не менше як ста студентів у вищих навчальних закладах першого і другого рівнів акредитації та ста вісімдесяти студентів у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації.” “Показники державного замовлення на підготовку кадрів із вищою освітою формуються з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у кадрах на ринку праці за освітньо-кваліфікаційними, освітньо-науковим і науковим рівнями у розрізі спеціальностей спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері економічного розвитку і торгівлі разом з центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки у порядку, встановленому законодавством… Обсяг видатків на підготовку кадрів за державним замовленням розраховується виходячи з нормативу фінансової забезпеченості на одну особу, яка навчається, відповідно до методики розрахунку фінансування, затвердженої Кабінетом Міністрів України.”
Законодавча чисельна гарантія щодо того, в яких мінімальних обсягах має здійснюватися фінансування підготовки кадрів з вищою освітою. Законопроект пропонує виключити чисельну гарантію держзамовлення з законодавства.

Законопроект №1187 також пропонує, щоб разом з вступними іспитами у ВНЗ повернулось хабарництво, а також пропонує звузити автономію ВНЗ. Читайте про це в порівняльному аналізі Центру дослідження суспільства – http://cedos.org.ua/compare2

Заяву ФРІ щодо усіх трьох законопроектів “Про вищу освіту” читайте тут – https://fri.com.ua/?p=18014

Залишити відповідь