Відкритий лист Молодіжної громадської ради при Житомирському виконкомі щодо проекту Закону України “Про вищу освіту”

Share

МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА РАДА
ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧИЙ ОРГАН

ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ
ЯНУКОВИЧУ В.Ф.
01220, Київ-220, вул. Банкова, 11

ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРУ УКРАЇНИ
АЗАРОВУ М.Я.
01008, Київ-8, вул. М. Грушевського, 12/2

Вельмишановний Вікторе Федоровичу!

Вельмишановний Миколо Яновичу!

Застерігаємо Вас утриматись від реєстрації у парламенті проекту нового Закону «Про вищу освіту» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (надалі – «Міністерство»), у сьогоднішній його редакції. Оскільки міністерська редакція проекту суперечить передвиборчим зобов’язанням Президента України та Партії регіонів, а також указам Президента України і викликала суттєве несприйняття у суспільстві.

Вслід за молоддю, яка протестувала у Житомирі та 20 інших містах України проти тих норм міністерського проекту, які суттєво дискримінують абітурієнтів, студентів, викладачів, застерігаємо Вас, щодо наступних пропозицій Міністерства:

  1. завуальований, проте фактичний дозвіл адміністраціям ВНЗ збільшувати плату за навчання студентів-контрактників у будь-який час (загалом навіть частіше, ніж раз на рік) і на будь-яку (відмінну від першопочаткової домовленості) суму (ст.67 проекту);
  2. введення «триступеневої системи вступу» до ВНЗ, що загрожує повернути високий рівень хабарництва в школи та ВНЗ на стадії вступу абітурієнтів (ст.40 проекту);
  3. зменшені чисельні гарантії того, в яких мінімальних обсягах має здійснюватися фінансування підготовки кадрів з вищою освітою (ст.66 проекту);
  4. зникнення норми про те, що форми навчання (денна, заочна, вечірня, екстернатна) у вищих навчальних закладах можуть бути поєднані (ст.44 проекту).

Вважаємо, що дані пропозиції Міністерства суперечать передвиборчій обіцянці Президента України про «забезпечення широкого доступу талановитої молоді до нових знань незалежно від місця проживання, майнового стану та фінансових можливостей батьків». А передвиборчій обіцянці Президента «продовжити рішучу боротьбу з корупцією та тіньовою економічною діяльністю» також суперечить ідея запровадження «триступеневої системи вступу» до ВНЗ. Нагадуємо, що і Партія регіонів під час останніх парламентських виборів обіцяла «сприяти подоланню корупції в суспільстві».

До нової корупційної схеми у ВНЗ може призвести і сьогоднішня редакція міністерської пропозиції відраховувати студентів через «академічний плагіат» (ст.42 проекту). Міністерський проект Закону також пропонує скасувати верхню межу навчального навантаження викладачів ВНЗ, що уможливить збільшення навантаження (ст.51 проекту), проект готує фундамент для суперечливої «стипендіальної реформи», яка може позбавити стипендій, зокрема, студентів-«четвірошників» (ст.56 проекту).

Проект підготовлений Міністерством загалом не відповідає Указу Президента № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» та затвердженому Указом Президента № 504/2011 Національному плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» в питанні надання провідним вищим навчальним закладам реальної автономії як засобу поліпшення якості вищої освіти, запровадження їх змагальності та відповідальності за результати роботи, посилення інтеграції освіти, науки, виробництва, наукової та інноваційної складових у діяльності вищих навчальних закладів.

Молодіжна Громадська рада при виконавчому комітеті Житомирської міської ради виражає своє занепокоєння ситуацією в Житомирській області та закликає Міністерство освіти, науки, молоді та спорту, оскільки воно не має консультативно-дорадчого органу, утвореного згідно постанови Кабінету міністрів України № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», провести обговорення пропонованої редакції закону в областях на базі обласних управлінь освіти і науки ОДА, з метою формування думки громадськості та внесення пропозицій та із залученням дієвих студентських та молодіжних об’єднань та відповідних комісій обласних Громадських рад.

Молодіжна Громадська рада при виконавчому комітеті Житомирської міської ради вносить пропозицію викласти відповідні статті проекту закону в наступній редакції:

Стаття 67. Платні послуги у галузі вищої освіти та пов’язаних з нею інших галузях діяльності :

Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється вищим навчальним закладом у грошовій одиниці України – гривні, з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.

Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється у договорі, що укладається між вищим навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або юридичною особою, що оплачуватиме навчання або надання додаткових освітніх послуг, і не може змінюватися протягом усього строку навчання. Типовий договір затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

Плата за навчання або за надання додаткових  освітніх  послуг може  вноситися  за  весь  строк  навчання  або надання додаткових освітніх послуг повністю одноразово або частками –  помісячно,  по семестрах, щорічно.

Стаття 40. Умови прийому на навчання до вищого навчального закладу:

1. Вступ до вищих навчальних закладів для здобуття особами вищої освіти освітніх рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра здійснюється на конкурсній основі відповідно до рівня їх знань, визначеного на підставі зовнішнього незалежного оцінювання, що проводиться спеціально уповноваженим органом у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та/або рівня їх творчих і фізичних здібностей у разі вступу на спеціальності, перелік яких затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

2. Умови конкурсу (в тому числі перелік і кількість сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вага у загальному результаті кожного сертифіката та середнього бала державного документа про загальну середню освіту) затверджуються Вченою радою вищого навчального закладу за погодженням з його керівником і мають забезпечувати дотримання прав громадян у галузі вищої освіти.

3. Порядок вступу затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

4. Вступ осіб поза конкурсом до вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності здійснюється у випадках і в порядку, передбачених законодавством України.

5. Умови та порядок вступу до вищих навчальних закладів для здобуття особами вищої освіти освітніх рівнів магістра та доктора філософії, затверджуються Вченою радою вищого навчального закладу за погодженням з його керівником.

Стаття 40-1. Зовнішнє незалежне оцінювання:

1. Зовнішнє незалежне оцінювання – система оцінювання рівня знань та умінь осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти. Проходження зовнішнього незалежного оцінювання є необхідною умовою для допуску особи до здобуття вищої освіти.

2. Порядок і строки проведення зовнішнього незалежного оцінювання (в тому числі перелік навчальних дисциплін) встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки не пізніше як 1 листопада року, що передує рокові вступу до вищого навчального закладу.

3. Завдання для проведення зовнішнього незалежного оцінювання (банк завдань) розробляється на основі програм зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти.

Порядок формування та використання банку завдань зовнішнього незалежного оцінювання, доступу до відомостей такого банку визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

4. Відкритість зовнішнього незалежного оцінювання забезпечується повним і своєчасним інформуванням осіб, які бажають здобувати вищу освіту, про програми, строки та порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а також державним контролем і громадським спостереженням за ходом зовнішнього незалежного оцінювання.

Положення про громадський контроль за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

5. Особі, яка пройшла зовнішнє незалежне оцінювання з навчального предмета (предметів), видається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання встановленої форми, який є єдиним документом, що засвідчує результати проходження особою зовнішнього незалежного оцінювання.

6. До проведення зовнішнього незалежного оцінювання залучаються педагогічні та науково-педагогічні працівники,  інші фахівці,  умови оплати праці яких встановлює Кабінет Міністрів України.

Стаття 66, пункт 1. Фінансування вищих навчальних закладів:

Фінансування за рахунок видатків Державного бюджету України підготовки фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів у вищих навчальних закладах державної форми власності здійснюється в обсягах, необхідних для забезпечення на кожні десять тисяч населення навчання не менше як ста студентів у вищих навчальних закладах першого і другого рівнів акредитації та ста вісімдесяти студентів у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації. Державне фінансування закріплюється безпосередньо за випускниками, що отримали найбільшу кількість балів за результатами Зовнішнього незалежного оцінювання

Стаття 44. Форми навчання у вищих навчальних закладах:

Навчання у вищих навчальних закладах здійснюється  за  такими формами:

  1. денна (очна);
  2. вечірня;
  3. заочна, дистанційна;
  4. екстернатна.

Форми навчання  можуть  бути  поєднані.

Залишити відповідь